Sınaq-VIII sinif

Sınaq-VIII sinif

1*AZƏRBAYCANA MONQOLLLARIN BİRİNCİ YÜRÜŞÜNDƏN FƏRQLİ OLARAQ XARƏZMŞAH CƏLALƏDDİN:

A)atabəylər dövlətini vassal vəziyyətinə salmışdır
b)təbriz və gəncə şəhərini işgal etmişdir
c)şirvanşahlar dövlətini süquta ugratmışdır
d)gəncə əhalisindən xərac almaqla şəhərə toxunmamışdır
e)gəncə əhalisinə vədlər verməklə üsyanın qarşısını almışdır

2*cahanşah hakimiyyətinin ilk dövrü üçün xarakterik deyil:

a)hərbi inzibati islahatlar keçirilməsi
b)azərbaycanı birləşdirmək siyasətinin yeridilməsi
c)agqoyunlu dövlətinə qarşı teymurilərlə ittifaqa girməsi
d)cəlairilərdən vassal asılılıgının qəbul edilməsi
e)dövlətin teymurilərdən asılı vəziyyətdə olması

3*xv əsrin 60-cı illərində agqoyunlu dövlətinin osmanlı imperiyası ilə münasibətlərinin kəskinləşməsinin səbəbləri:

1.uzun həsənin qızıl ordu ilə diplomatik əlaqələr qurması
2.sultan ıı mehmetin azərbaycanda qaraqoyunluların hakimiyyətini bərpq etmək cəhdi
3.trabzon məsələsi
4.sultan ıı mehmetin osmanlı dövlətini azərbaycan ipəyinin böyük rol oynadıgı avropa –şərq ticarətində vasitəçi dövlətə çevirmək istəyi
a)1,3 b)1,2 c)3,4 d)1,4 e)2,3

4*səfəvilər dövlətinin xvıı əsrin əvvəli və xvııı əsrin 30-cu illər tarixinə aid oxşarlıq:

a)azərbaycan torpaqlarının azad olunması ugrunda mübarizə aparılması
b)rusiya ilə hərbi münaqişəyə cəlb olunması
c)osmanlılarla döyüşdə ardıcıl məglubiyyətə ugraması
d)əfqan tayfalarının hücumuna məruz qalması
e)siyasi qüdrətini itirməyə başlaması

5*səfəvi dövlətinin xvı əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri tarixini xarakterizə edirdi:

A)paytaxtın isfahana köçürülməsi
b)alman səfirinin təbrizə gəlməsi və osmanlı dövlətinə qarşı hərbi ittifaq təklif etməsi
c)I şah abbasın hakimiyyətə gəlməsi
d)qızılbaşlara tabe olan azərbaycan torpaqlarının vahid bəylərbəylikdə birləşdirilməsi
e)şahın yanında məşvərətçi səslə ali məclisin fəaliyyətə başlaması

6*xıv əsrin 50-ci illərində azərbaycan torpaqları tərkibinə daxil edildi:

A)qızıl ordanın b)hülakilərin c)cəlairilərin d)çobanilərin e)şirvanşahların

7*agqoyunlu bəyliyinə aid deyil:

a)yassıçəmən müqaviləsinin baglanması
b)qoyluhisar döyüşündə osmanlı ilə toqquşması
c)trabzon dövləti ilə qohumluq əlaqələrinin qurulması
d)otluqbeli döyüşündə qalib gəlməsi
e)qaraqoyunlularla mübarizənin aparılması

8*xronoloji ardıcıllıgı tapın:


1.qoçhisar döyüşünün baş verməsi
2.səfəvi diplomatı əli bəyin italiyaya getməsi
3.çaldıran döyüşünün baş verməsi
4.qarahisar və malatyanın səfəvilər tərəfindən tutulması

A)1,3,2,4 b)4,3,2,1 c)2,4,3,1 d)1,4,2,3 e)1,2,3,

9*qoçhisar döyüşü üçün səciyyəvidir:

1.osmanlıların qələbə qazanması
2.xarput və mosulun osmanlının əlinə keçməsi
3.səfəvilərin qələbə qazanması
4.bitlisdən rakkiyə qədər ərazinin osmanlıya çatması
5. şərqi anadolunun səfəvilərin nəzarətinə keçməsi
6.agqoyunlunun məglub olması

a)1,3,5 b)1,2,4 c)4,5,6 d)2,3,6 e)1,2,3


10)hülaki və abaqa xanın daxili siyasətini birləşdirən cəhət:

a)yeni dinin qəbul edilməsi
b)yrli feodalların imtiyazlarının artırılması
c)tamga vergisinin ləgv edilməsi
d)torpaq və vergi siyasətinin müəyyənləşdirilməsi
e)kəndlilərin torpaga təhkim edilməsi11*I axsitana aid deyil :

a)didqori döyüşündə qalib gəlməsi
b)paytaxtın bakıya köçürülməsi
c)slavyanların məglub edilməsi
d)gürcüstan çarlıgı ilə dostluq əlaqələrinin davam etdirilməsi
e)səlcuqlarla dostluq münasibətlərinin bərpa edilməsi12*eyni ildə baş vermişdir:


1monqolların ıı yürüşünün baş verməsi
2.gəncə üsyanı
3.dərbəndin işgal edilməsi
4.monqolların əhalini siyahıya alması
a)1,2 b) 2,3 c) 1,4 d)3,4 e)2,4

13*teymurilərin azərbaycandan qovulması ilə nəticələnən döyüş:

a)çapaqçur b) bagdad c)Işənbi-qazan d)səridrud e)kür


14*qızıl orda xanı özbəyin yürüşündən neçə il əvvəl monqolların ııı yürüşü baş vermişdir.
a)79 b)65 c)49 d)58 e)122


15*iraqı,iranı,kür çayından cənubdakı azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi:

a)atabəylər
b)şirvanşahlar
c)iraq səlcuq sultanlıgı
d)agsunqurilər
e)tiflis müsəlman əmirliyi


16*eldənizlər dövlətinin tarixi ilə baglə deyil:


a)şəmkir və beyləqan vuruşmaları
b)iraq səlcuq sultanlıgının idarə edilməsi
c)son hökmdar özbək olmuşdur
d)1225-ci ildə süqut etmişdir
e)agsunquriləri süquta ugratmışdır17*İNTİBAH DÖVRÜNÜN ƏN MÜHÜM NAİLİYYƏTİ:

A)AZƏRBAYCAN TÜRK DİLİNİN BÜTÜN ÖLKƏ ƏRAZİSİNDƏ VAHİD ÜNSİYYƏT VASİTƏSİNƏ ÇEVRİLMƏSİ
B)ŞƏRQİN ƏN BÖYÜK ELMİ MƏRKƏZİ-MARAGA RƏSƏDXANASININ YARADILMASI
C)ƏRƏB XİLAFƏTİNİN PARÇALANMASI NƏTİCƏSİNDƏ AZƏRBAYCANDA DÖVLƏTÇİLİYİN BƏRPASI VƏ ERKƏN FEODAL DÖVLƏTLƏRİNİN YARANMASI
D)TƏBRİZİN RƏBİ-RƏŞİDİ MƏHƏLLƏSİNDƏ YARADILMIŞ MƏDRƏSƏ
E)TÜRKDİLLİ TAYFALARIN II AXINI NƏTİCƏSİNDƏ YARANMIŞ SİYASİ DİRÇƏLİŞ

18*MÖMÜNƏ XATIN TÜRBƏSİNİN TİKİLMƏSİNDƏN 4 İL SONRA HANSI TARİXİ HADİSƏ BAŞ VERMİŞDİR

A)HƏMƏDAN VURUŞMASI
B)QIZIL ARSLANIN ÖZÜNÜ SULTAN ELAN ETMƏSİ
C)ATABƏYLƏRİN SÜQUTA UGRAMASI
D)AZƏRBAYCANIN SƏLCUQLARDAN ASILI VƏZİYYƏTƏ DÜŞMƏSİ
E)IV DAVİDİN ŞİRVANA YÜRÜŞÜ


19*TƏBRİZ UGRUNDA XIV ƏSRİN SONLARINA YAXIN MÜBARİZƏNİN KƏSKİN ŞƏKİL ALMASININ SƏBƏBİ NƏ İDİ?

A)TƏBRİZİN TUTULMASI AZƏRBAYCANA SAHİB OLMAGIN ƏSAS ŞƏRTİ İDİ
B)BU DÖVR ÜÇÜN TƏBRİZİN DİGƏR ŞƏHƏRLƏRİMİZLƏ MÜQAYİSƏDƏ DAHA ÇOX İNKİŞAF ETMİŞ OLMASI
C)TƏBRİZDƏ SƏNƏTKARLIQ VƏ TİCARƏTİN YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ İNKİŞAF ETMƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ HEÇ BİR ÇIXIŞIN OLMAMASI
D)TƏBRİZƏ SAHİB OLMAQLA İRAN KÖRFƏZİNƏ ÇIXIŞ ƏLDƏ ETMƏK.
E)ŞİRVANŞAHLARIN XƏZİNƏSİNİN MƏHZ TƏBRİZDƏ YERLƏŞMƏSİ

20*QARA YUSİFLƏ BAGLI VERİLƏN VARİANTLAR İÇƏRİSİNDƏ HANSI DOGRU DEYİLDİR?

A)1411-Cİ İLDƏ OGLU PİRBUDAGI SULTAN ELAN ETDİ
B)QÜVVƏTLİ SUVARİ ORDU YARATDI
C)FEODAL ARA MÜHARİBƏLƏRİNİ BİR QƏDƏR ZƏİFLƏTDİ
D)ƏYANLARI HAKİMİYYƏTLƏ HESABLAŞMAGA MƏCBUR ETDİ
E)ALAŞKERT DÖYÜŞÜNDƏ TEYMURİLƏRƏ MƏGLUB OLDU

22*CAHAN ŞAHIN FƏALİYYƏTİ DÖVRÜNƏ UYGUN GƏLMİR

A)TEYMURİ ƏBU SƏİDLƏ MÜQAVİLƏ İMZALAYIB TƏZMİNAT ALIR
B)SALMAS DÖYÜŞLƏRİNDƏ ŞİRVANŞAHLARI AGIR MƏGLUBİYYƏTƏ UGRADIR
C)ÖZ DAXİLİ SİYASƏTİNDƏ OTURAQ ƏHALİYƏ VƏ İRİ TACİRLƏRƏ ARXALANIRDI
D)O,FEODAL ZÜMRƏSİNİN MƏNAFEYİNƏ UYGUN TƏDBİRLƏR HƏYATA KEÇİRİRDİ
E)HƏRBİ İSLAHAT HƏYATA KEÇİRMİŞDİR

23*1117-Cİ İLDƏ GÜRCÜSTAN NƏYİ BƏHANƏ EDƏRƏK ŞİRVANA HÜCUM ETDİ?

A)ŞİRVANŞAHIN BAC VERMƏK İSTƏMƏDİYİNİ
B)ŞİRVANŞAHLARIN SƏLCUQ TÜRKLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTLƏR SAXLADIGINI
C)ŞİRVANŞAHLARIN QIPÇAQ TÜRKLƏRİNƏ QARŞI ÇIXMADIGINI
D)ŞİRVANŞAHLARIN BİANSLA İTTİFAQA GİRDİYİNİ
E)ŞİRVANŞAHLARIN QƏRB SƏLİBÇİLƏRİNƏ QARŞI ÇIXDIGINI

24*MÜDAFİƏ XARAKTERLİ TARİXİ MEMARLIQ ABİDƏSİ:

A)MÖMİNƏ XATIN TÜRBƏSİ
B)DARÜLMÜLK
C)QOŞAMİNARƏ
D)ŞƏKİ XAN SARAYI
E)QIZ QALASI

25*QARAQOYUNLU VƏ AGQOYUNLU DÖVLƏTLƏRİNİN ƏHATƏ ETDİYİ AZƏRBAYCAN TORPAQLARI

A)AZƏRBAYCANIN ŞİMAL TORPAQLARI,ŞƏRQİ GÜRCÜSTAN,DAGISTAN
B)CƏNUB VƏ CƏNUB –QƏRBİ AZƏRBAYCAN VİLAYƏTLƏRİ,GÜRCÜSTAN ,İNDİKİ ERMƏNİSTAN,CƏNUBİ İRAN VƏ XORASAN VİLAYƏTİ
C)KÜRDƏN CƏNUBDA OLAN AZƏRBAYCAN VİLAYƏTLƏRİ ,ŞƏRQİ ANADOLU,QƏRBİ İRAN,ŞƏRQİ GÜRCÜSTAN
D)İNDİKİ CƏNUBİ AZƏRBAYCAN,ANADOLU VƏ DİYARBƏKR
E)İNDİKİ AZƏRBAYCAN ,QƏRBİ VƏ CƏNUBİ İRAN,ŞƏRQİ ANADOLU,QƏRBİ GÜRCÜSTAN,ŞİRVANŞAHLAR ƏRAZİSİ


[center][/center]


Paylaş

Oxşar xəbərlər

Rəylərin sayı:.

 1. 17 aprel 2015 18:03
  Yaxşı suallardır . Mən bir vərəqə variantlarımı yazdım . Rica edirəm cavabları açıqlayın görüm düzmü yazmışam ?

  --------------------

 2. 17 aprel 2015 18:49
  tşk leyla məllim

 3. 2 may 2015 16:19
  bes cavablari nece oyrene bilerem?

 4. 16 may 2015 12:21
  cavablari da yazsaniz cox yaxsi olar

Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.